Όραμα για την Core Team | Crete International Forum 2025 (Αγγλικά)

Published on 10/06/2024 under News

Τέσσερα χρόνια μετά το Tif '21 το Ε.Κ.Ν. Ελλάδος είναι πολύ χαρούμενο να ανακοινώσει το Crete International Forum 2025 (Crif '25) και το άνοιγμα των αιτήσεων για την Core Team. 

Το Crif '25 θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025 και θα λάβει χώρα από τις 18 έως τις 24 Ιουλίου 2025 στην Κρήτη. Το 2ο organisers’ training θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2025 στο Ηράκλειο και η παρουσία των Core Organisers θα είναι υποχρεωτική υπό την θεματική: "Redefining Possibilities: Radiating light, illuminating our futures"/ "Επαναπροσδιορίζοντας τις Δυνατότητες: Ακτινοβολώντας φως, φωτίζοντας το μέλλον μας

Το όραμα

Ως Διοργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ, επιθυμούμε η πορεία η οποία θα χαράξουμε να είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού τόσο των δικών μας ιδεών, όσο και της ομάδας μας.  Βασικός μας στόχος είναι η επανεξέταση των μέχρι τώρα πρακτικών μας, με κύριο γνώμονα την εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη και τελικά η απώτερη γεφύρωση με τον επαναπροσδιορισμό των πιθανοτήτων.

Θεωρούμε πως χαρακτηριστικά όπως η αφοσίωση, η σωστή επικοινωνία και ο σωστός καταμερισμός των εργασιών μεταξύ των μελών της Οργανωτικής Ομάδας και της Διοργανωτικής Επιτροπής είναι απαραίτητα για την επιτυχή διοργάνωση του Φόρουμ, και πάνω σε αυτά επιθυμούμε να χτίσουμε το όραμα μας για την Οργανωτική Ομάδα του CRIF’25.

CORE ORGANISING TEAM

Οι Υπεύθυνες Διοργάνωσης αναζητούν 5 ή 6 άτομα που θα στελεχώσουν την Core Organising Team και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας και του οράματος της Συνδιάσκεψης. Τα μέλη αυτά θα κατανεμηθούν σε 4 λειτουργικές ομάδες (Clusters) και σε 4 λειτουργικές υπο-ομάδες (Sub-Clusters). Ως Διοργανωτική Επιτροπή της Συνδιάσκεψης, ο σχηματισμός της Core Organising Team αποτελεί για εμάς μια σημαντική προϋπόθεση για τη  διοργάνωση ενός Διεθνούς Φόρουμ. Τα άτομα αυτά θα δουλεύουν σε στενή και συνεχή συνεργασία με τα μέλη της ΔΕΣ, με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να αναλάβουν να είναι εξίσου σημαντικές και απαιτητικές για τη δράση την οποία σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε.

Τα μέλη της Core Organising Team είναι απαραίτητο να έχουν προηγούμενη εμπειρία στον κόσμο της Οργανωτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, καθώς επιθυμούμε να κατέχουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να αποτελέσουν και αυτοί ένα μέσο καθοδήγησης και μεταλαμπάδευσης οργανωτικών γνώσεων στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας. Η Core Organising Team θα διατηρεί μια σχέση mentor-mentee με τους Organisers, η οποία θα βασίζεται στον θεσμό της ειλικρίνειας και της εμπιστοσύνης. Επιπλέον, σκοπεύουμε να εντάξουμε στην ομάδα μας και τα emotional buddy groups, τα οποία θα κατευθύνονται από ένα Core Organiser και θα αποτελούν ένα ασφαλές πλαίσιο για την υπόλοιπη οργανωτική ομάδα και ένα μέρος στο οποίο θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας (Organisers), όπως αυτά θα έχουν διαχωριστεί.

Η ΔΕΣ θα έχει την ολοκληρωτική ευθύνη για την εποπτεία και τον συντονισμό των επιμέρους εργασιών, στα πλαίσια πάντα της γενικής διοργάνωσης, ενώ κάθε μέλος της Core Organising Team θα έχει διακριτές αρμοδιότητες ανάλογες με τον τομέα που θα έχει αναλάβει. Κάθε μέλος της ομάδας θα αποτελεί υπεύθυνο για το εκάστοτε cluster, ενώ θα είναι παράλληλα υπεύθυνο και για τον συντονισμό ενός sub-cluster όταν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Τέλος, κάθε μέλος της Core Organising Team θα είναι ενήμερο και για ζητήματα εκτός της ομάδας αρμοδιοτήτων του, ώστε η Οργανωτική Ομάδα να λειτουργεί αρμονικά και να επικοινωνεί ορθά. 

Η Core Organising Team θα αποτελεί δευτερεύον σώμα συντονισμού όσον αφορά τις ομάδες αρμοδιοτήτων (clusters), οι οποίες είναι οι εξής:

Human Resources [2 Core-Organisers]

Venues, Accommodation and Transfers [0 ή 1 Core-Organiser]

PR and Technical Support [0 Core-Organiser]

Material & Food Management [2 Core-Organisers]

Fundraising [1 Core-Organiser]

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των ομάδων εργασίας (clusters) είναι οι ακόλουθες: 

Human Resources

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά

Η ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τα Λειτουργικά Στελέχη, τους Συνέδρους αλλά και τους Καθηγητές και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ασχολείται με τη δημιουργία φορμών, booklet και τη σωστή ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων. Παράλληλα θα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με άλλες διεθνείς επιτροπές και επικοινωνία με τις αντίστοιχες αποστολές για την εξασφάλιση και καθοδήγηση των international delegations

Venues, Accommodation & Transfer Management 

Υπεύθυνα Μέλη ΔΕΣ:  Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά και Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Η συγκεκριμένη ομάδα αναζητεί χώρους διεξαγωγής καθώς και ξενοδοχεία για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου. Παράλληλα καλύπτει τις μετακινήσεις για τη συνδιάσκεψη κάνοντας έρευνα και αναζήτηση προσφοράς για ιδιωτικά λεωφορεία ή άλλα μέσα και βρίσκοντας τις βέλτιστες διαδρομές για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων. Τα καθήκοντα της συγκεκριμένης ομάδας περιλαμβάνουν συγγραφή αιτημάτων, τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και επίσκεψη χώρων δια ζώσης

Material & Food Management

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Η ομάδα αυτή ασχολείται με έρευνα και αναζήτηση προσφορών φαγητού για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου καθώς και δημιουργία διατροφικού πλάνου για την κάθε μέρα. Παράλληλα είναι εκείνη που κάνει την καταμέτρηση υλικού, την αγορά καινούριου αλλά και το διαμοιρασμό του ενδοσυνεδριακά.

Fundraising

Υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ: Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά και Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Οι αρμοδιότητες της ομάδας συνιστούν την έρευνα, συγγραφή χορηγικών αιτημάτων, επικοινωνία και προσπάθεια επίτευξης συνεργασίας με φορείς ή εταιρείες. Η συγκεκριμένη ομάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης που θα λάβει μέρος το Φόρουμ θα κληθεί να συνδυάσει την εξωστρέφεια που διαθέτει το Φόρουμ σε συνδυασμό με την διατήρηση χρόνιων συνεργασιών του σωματείου. 

PR and Technical Support 

Υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ: Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά και Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Η συγκεκριμένη ομάδα δε θα στελεχωθεί από μέλος της Core Organising Team αλλά θα αποτελείται από 2 μέλη της οργανωτικής επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και προετοιμασία σχετικών δημοσιεύσεων για αυτές σε συνεργασία και με τη Δημοσιογραφική ομάδα, όταν αυτή ενταχθεί. Παράλληλα ασχολείται με την προετοιμασία των booklets αλλά και με οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλέχθει για επικοινωνία Λειτουργικών Στελεχών μεταξύ τους και με τους Συνέδρους (όπως Slack και Discord). Τέλος, η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη σύναψη συμφωνιών με τους χορηγούς 

Σχετικά με τις 4 υποομάδες (subclusters), αυτές θα είναι οι εξής:

➔ Cultural Moments

➔ Theme Implementation

➔ Social Events

➔ Visual Identity

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των υποομάδων (subclusters) είναι οι ακόλουθες: 

Cultural Moments

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά

Αυτή η υπο-ομάδα θα ασχοληθεί με την οργάνωση του Cultural Day καθώς και θα συνεργαστεί με την υπο-ομάδα Theme Implementation για την έρευνα και επικοινωνία με φορείς για την οργάνωση του Initiatives Fair. Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κρήτης.

Theme Implementation

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά

Η συγκεκριμένη υπο-ομάδα είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση της θεματικής στο ίδιο το συνέδριο, όπως η ερεύνα και επικοινωνία με experts καθώς και η οργάνωση του Initiatives Fair σε συνεργασία με την υπο-ομάδα Cultural Moments.

Social Events

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Η υπο-ομάδα αυτή θα αναλάβει την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος αλλά και την αποφόρτιση των συμμετεχόντων. Συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία με χώρους, εστιατόρια κα.

Visual Identity

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΣ: Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Αποτελεί την υπεύθυνη υπο-ομάδα για την έρευνα, επικοινωνία και αγορά προϊόντων που θα εκπροσωπούν την θεματική του συνεδρίου (session merch), συντελώντας στην οπτική ταυτότητα του συνεδρίου.


CLOSING REMARKS

Ελπίζουμε ότι το όραμά μας συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες σας, και ότι αποτυπώνει τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά που σκοπεύουμε να αφιερώσουμε στη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Φόρουμ σε συνεργασία με εσάς. Αν οι ιδέες μας σας εμπνέουν και σας κινητοποιούν όσο και εμάς, ανυπομονούμε να λάβουμε τις αιτήσεις σας και να ξεκινήσουμε μαζί σας αυτό το ταξίδι

Με εκτίμηση, 

Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά και Φωτεινή Χατζηκυριάκου

Διοργανωτική Επιτροπή 8ου Διεθνούς Φόρουμ Ε.Κ.Ν.Ε.

« back

CONTACT

Contact us by sending a message to our social media profiles or email

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet