Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναλύει τον τρόπο που το Ε.Κ.Ν.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας και τον τρόπο να τα ασκήσετε. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με διάφορα μέσα, όπως μέσω ιστότοπων, εφαρμογών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων,  από εσάς τους ίδιους, από τρίτους, από άλλες εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν. και οργανισμούς που συνεργάζεται το Ε.Κ.Ν.Ε. στα πλαίσια των δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.


Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) από το Ε.Κ.Ν.Ε..


Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.)”,  ιδρύθηκε το 1994  ως μία από τις 41 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.) και έχει μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το σωματείο βρίσκεται σε στενή και άμεση συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (Ε.Κ.Ν.) είναι όμως νομικό πρόσωπο αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.


Σκοπός του σωματείου είναι να αναλάβει δραστηριότητες που: α) οργανώνουν τη συμµετοχή της Ελλάδας στις συνόδους του Ε.Υ.Ρ., β) ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των Νέων στην ανάπτυξη της Ευρώπης, γ) προωθούν τη δημιουργική και την αρμονική εργασία οµάδων Ευρωπαίων Νέων, δ) συµβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ευρωπαίων Νέων. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του σωµατείου αποτελούν : α) οµιλίες, διαλέξεις, σεµινάρια σχετικά µε θέµατα που συνάδουν προς τους σκοπούς του σωµατείου, β) η διοργάνωση δύο εθνικών συνδιασκέψεων ανά έτος, εκ των οποίων µία στην Αθήνα και µία στη Θεσσαλονίκη, γ) η στενή συνεργασία µε κάθε φορέα που εξυπηρετεί τους σκοπούς του δ) η συµµετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες του E.Y.P. και η συνεργασία µε αντίστοιχα σωµατεία που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο µέλλον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ε) κάθε πρόσφορη ενέργεια που δεν αντιτίθεται µεν στους νόµους του Κράτους καθώς και του ισχύοντος καταστατικού, τείνει δε στην πραγµάτωση των σκοπών του σωµατείου όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό του. Το Ε.Κ.Ν.Ε.  διαχειρίζεται την ιστοσελίδα  www.eypgreece.org


Το Ε.Κ.Ν.Ε.  σέβεται την ιδιωτικότητά σας και έχει συμμορφωθεί  με τη Νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


 ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το ν. 4624/2019, το ν. 2472/1997 καθώς και το ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και άλλων συναφών διατάξεων με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου.


Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση και πλήρη κατανόηση της παρούσας Πολιτικής  παραθέτουμε τους παρακάτω ορισμούς:


1.ΟΡΙΣΜΟΙ:


1)    «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.


2)    «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


3)    «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


4)    «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.


5)    «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.


6)    «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


7)    «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.


8)    «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.


9)    «Βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.


10)    «Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.


2. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.


1)    Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων
2)    Αρχή περιορισμού του σκοπού σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· («περιορισμός του σκοπού»),
3)    Αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
4)    Αρχή της ακρίβειας σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
5)    Αρχή περιορισμού του σκοπού σύμφωνα με την οποία τα  προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
6)    Αρχή ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).


ΙΙΙ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία είναι Υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας,  των μελών της διοίκησης,  των συμμετεχόντων  (μαθητών λυκείου, σχολείων, γονέων/κηδεμόνων τους,  καθηγητών και διευθυντή συμμετέχοντος σχολείου, νέων ενηλίκων κ.α.) στις δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε. όπως τις Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής  (ΕΣΕ),   διεθνείς συνόδους,  και διεθνή φόρα, των  εθελοντών,  των ατόμων (ενήλικων και ανήλικων Ελλήνων) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Mentorship και των υπόλοιπων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.), τρίτων/συνεργατών/χορηγών μας,/φίλων για την λειτουργία της καθώς και για την επίτευξη των σκοπών και κατά την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (E.Κ.Ν.) και τις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν. και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος ERASMUS+ σε περίπτωση χρηματοδοτικού προγράμματος  αποτελούν από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων νέων σε διεθνείς δράσεις, προγράμματα και αποστολές του Ε.Κ.Ν.Ε..


ΙV.ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  Ε.Κ.Ν.Ε. – Ε.Κ.Ν.- ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε.Κ.Ν.


Το Ε.Κ.Ν.Ε. στα πλαίσια των δράσεων και προγραμμάτων  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα www.eypgreece.org  συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (Ε.Κ.Ν.) έναν ανεξάρτητο οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δράση στην Ευρώπη και έδρα το Βερολίνο και απαρτίζεται από 41 Εθνικές Επιτροπές σε όλα τα μήκη και πλάτη της  ηπείρου με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού διοργανώνει δράσεις όπως οι 3 Διεθνείς Σύνοδοι που διοργανώνονται ετησίως κάθε Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο και συμμετέχουν νέοι από όλες τις Εθνικές Επιτροπές όπως το Ε.Κ.Ν.Ε..


Το Ε.Κ.Ν.  με τις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές που το απαρτίζουν στα πλαίσια των από κοινού δράσεων του με το Ε.Κ.Ν.Ε.   είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των  μελών της διοίκησης , των συμμετεχόντων νέων (μαθητών λυκείου /νέων ενηλίκων  και μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. και τρίτων συνεργατών, εθελοντών που συμμετέχουν σε διεθνείς δράσεις και προγράμματα αποστολές του Ε.Κ.Ν.Ε.)  και έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε άλλη συναφή νομοθεσία προστασίας της ιδιωτικότητάς σας. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε μαζί με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) για τους σκοπούς της αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας των δράσεων για τις οποίες συνεργαζόμαστε, τα δεδομένα αυτά τα οποία διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας “European Commission Mobility Tool”.


V. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:


1)    Τη Διοίκηση  και λειτουργία του Ε.Κ.Ν.Ε. σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και το Καταστατικό.  
2)    Την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με το Καταστατικό όπως είναι η εκπλήρωση εθνικών δράσεων  (Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής. Περιφερειακές Συνδιασκέψεις, Ημερήσιες Συνδιασκέψεις) και διεθνών δράσεων  (Διεθνείς Σύνοδοι, Διεθνή  Fora, διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα,) και προγράμματα (Σαββατοκύριακα μελών, Εργαστήρια Διοργάνωσης Δράσεων, Mentorship Programme) κ.α..
3)    Τη χρηματοδότηση δράσεων από Ευρωπαϊκούς φορείς όπως η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα ERASMUS + (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
4)    Τη Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις του Ε.Κ.Ν.Ε. (φορολογικές, περί σωματείων, κ.α.).
5)    Προωθητικές ενέργειες – Διαφημίσεις των δράσεων μας.
6)    Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Ε.Κ.Ν.Ε. στα πλαίσια όπως αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας τόπωςπως η δημιουργία και διατήρηση καταλόγου μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία του, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για τη προστασία των συμφερόντων του  ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών, η προστασία  της ασφάλειας των μελών διοίκησης, μελών Ε.Κ.Ν.Ε., συμμετεχόντων νέων στις δράσεις και προγράμματα Ε.Κ.Ν.Ε., εθελοντών, τρίτων συνεργατών εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
7)    Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σας θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) προς το δημόσιο συμφέρον όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.
Θα ενημερώνεστε εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και  τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.
8)    Διαχείριση  ιστοσελίδας www.eypgreece.org (αναφερόμενη εφεξής ως “Ιστοσελίδα”) – (link Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας).


VΙ. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα καθώς και αυτά των ειδικών κατηγοριών των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων από της παρακάτω ομάδες υποκειμένων:


Των    επισκεπτών της ιστοσελίδας,  των μελών της διοίκησης, των συμμετεχόντων  (μαθητών λυκείου, σχολείων, γονέων/κηδεμόνων τους,  καθηγητών και διευθυντή συμμετέχοντος σχολείου, νέων ενηλίκων κ.α.) στις δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε. όπως τις Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής  (ΕΣΕ),   διεθνείς συνόδους,  και διεθνή φόρα, των  εθελοντών,  ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Mentorship,  μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.) και των υπόλοιπων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.), τρίτων /συνεργατών/χορηγών μας/φίλων μας.


VΙΙ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:


1.    Δεδομένα μελών Διοίκησης και Ε.Κ.Ν.Ε.:  

Απλά: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ/ Διαβατήριο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, social media)  τρέχουσα απασχόληση, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ.
Ειδικής κατηγορίας: Φωτογραφίες /Βίντεο.


2.    Συμμετεχόντων (μαθητές λυκείου, γονείς/κηδεμόνες τους, καθηγητές σχολείου, νέοι ενήλικες, εθελοντές)


Απλά: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ/ Διαβατήριο, στοιχεία επικοινωνίας  (email,  τηλέφωνο), χώρα προέλευσης, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, σχολείο , πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας,  ΙΒΑΝ, όνομα χρήστη στα  social media .


Ειδικής Κατηγορίας:  Ιατρικά στοιχεία (διατροφικη ιδιαιτερότητα, αλλεργία, ασθένεια, φαρμακευτική αγωγή)  και πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης covid / Φωτογραφίες – Βίντεο.


3.    Υποψήφιοι και ήδη  συνεργαζόμενοι τρίτοι συνεργάτες/φίλοι (εθελοντές,  ομιλητές σε εκδηλώσεις, χορηγοί, νομικοί σύμβουλοι, λογιστής,  κ.α.):


Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,  επάγγελμα/ ασχολία, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό),   εθνικότητα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).


Ειδικής Κατηγορίας: Φωτογραφίες/Βίντεο.


ΙX. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:


1.    Μέλη Διοίκησης Ε.Κ.Ν.Ε.: α. Συγκρότηση Δ.Σ., β. Αρχειοθέτηση, γ. Ενημέρωση μελών στις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές Ε.Κ.Ν. και οργανισμούς που συνεργαζόμαστε για δράσεις μας (Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα ERASMUS+Ε, EUROPEAN YOUTH FOUNTATION), δ.. Συνεργασία  με τις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν., ε. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ενώπιον δικαστικών αρχών και εξωδικαστικών ενεργειών (συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες), στ. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram,  web site, χρήση σε έντυπα του Ε.Κ.Ν.Ε..


2.    Μέλη Ε.Κ.Ν.Ε. (κύρια, επίτιμα, έφοροι κ.α.): α.  Εγγραφή στο Ε.Κ.Ν.Ε. β.. Εκπλήρωση διατάξεων και σκοπών καταστατικού   Ε.Κ.Ν.Ε. (σύγκληση Γ.Σ., αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. πραγματοποίηση στόχων και δράσεων Ε.Κ.Ν.Ε. όπως δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών των δράσεων, τακτοποίηση συνδρομών μελών και οικονομικών υποχρεώσεων κ.α.).,  γ. Επικοινωνία με τα μέλη, δ Δημιουργία καταλόγου μελών  Ε.Κ.Ν.Ε., ε. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ενώπιον δικαστικών αρχών και εξωδικαστικών ενεργειών (συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες), στ. Ακρίβεια προσωπικών δεδομένων  (επικαιροποίηση και ενημέρωση κατά την είσοδο και έξοδο μελών/νέα μέλη ΔΣ), ι. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, ια. Συνεργασία  με τις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν..  ιβ. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram,  web site, χρήση σε έντυπα του Ε.Κ.Ν.Ε..


3.    Συμμετέχοντες σε δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε. (μαθητές λυκείου, γονείς/κηδεμόνες τους, καθηγητές σχολείου, νέοι ενήλικες, εθελοντές, τρίτοι φίλοι): α. Δηλώσεις συμμετοχής στο συμβουλευτικό πρόγραμμα mentorship, β. Συμμετοχή στο συμβουλευτικό πρόγραμμα mentorship, γ. Δήλωση συμμετοχής σε ομάδες εργασίες του Δ.Σ. ή/και της Γενικής Συνέλευσης, δ. Δήλωση συμμετοχής σε δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε. (ΕΣΕ, ΦΟΡΟΥΜ,  περιφερειακές, Γ.Σ. κ.α.), ε. Αξιολόγηση έργου και αντικτύπου έργου από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα ERASMUS+ έπειτα από επιχορήγηση δράσης του Ε.Κ.Ν.Ε. , ζ. Υπογραφή φόρμας συγκατάθεσης  για τους όρους των δράσεων, στ. Συμμετοχή μαθητών σχολείων σε Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, ι. Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε συμμετοχή μαθητών (15 ετών και άνω)  σχολείων σε Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής  και δράσεις μέσα από σχολεία, ια. Επιλογή των μαθητών (ανήλικοι 15 ετών και άνω)  που θα συμμετάσχουν σε αποστολές μας, ιβ. Δημιουργία λίστας  συμμετεχόντων στις δράσεις μας, ιγ. Οργάνωση και διευκόλυνση ταξιδιού συμμετεχόντων σε αποστολές  που θα εκπροσωπήσουν το Ε.Κ.Ν.Ε. σε κάποια δράση άλλης Εθνικής Επιτροπής του Ε.Κ.Ν. ή του ίδιου του Ε.Κ.Ν., ιδ. Συνεργασία  με μας υπόλοιπες εθνικές  επιτροπές των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων Νέων, ιε. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, web  site, χρήση σε έντυπα.  


4.    Υποψήφιοι και ήδη  συνεργαζόμενοι τρίτοι συνεργάτες (εθελοντές,  ομιλητές σε εκδηλώσεις, χορηγοί, νομικοί σύμβουλοι, λογιστής,  κ.α.):  α. Επικοινωνία για πρόταση συνεργασίας , β. Συνεργασία, γ. Συμμόρφωση στη νομοθεσία, δ. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, ε. Δημιουργία αρχείου συνεργατών (ομιλητών, χορηγών,κ.α. στις δράσεις μας, στ. Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, website, έντυπα Ε.Κ.Ν.Ε..


5.    Φωτογραφίες/Βίντεο: Το Ε.Κ.Ν.Ε. μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο μελών διοίκησης, μελών του, συμμετεχόντων σε δράσεις και προγράμματα και τρίτων συνεργατών/εθελοντές/φίλοι Ε.Κ.Ν.Ε. σε δράσεις και προγράμματα για προώθηση των δράσεων μας όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας καθώς και  σε social media, Facebook, Instagram.. Η λήψη φωτογραφικών /βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας γίνονται μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση που μπορείτε (μέλη διοίκησης, μέλη σωματείου, μαθητές λυκείου, γονείς/κηδεμόνες τους, καθηγητές, νέοι ενήλικες, εθελοντές, ομιλητές, χορηγοί κ.α.) να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους.

Το Ε.Κ.Ν.Ε. μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες με το  βιογραφικό σας σημείωμα ως υποψήφιοι συμμετέχοντες σε δράσεις και προγράμματά μας τα οποία επεξεργαζόμαστε όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Βιογραφικών Σημειωμάτων.


Χ.  ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1.    Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα συλλέγουμε από τις ακόλουθες πηγές:


Η επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ν.Ε. www.eypgreece.org που  απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους  και συμμετέχοντες στις δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που λειτουργούμε με τα δικά μας ονόματα τομέα/URL και μίνι-ιστότοπων που λειτουργούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων όπως το Facebook, Instagram («Ιστότοποι»).


E-mail, κείμενα και λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα. Η ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και το Ε.Κ.Ν.Ε..


Μη ηλεκτρονικά έντυπα εγγραφής και αιτήσεων  Έντυπα εγγραφής και παρόμοιες φόρμες που συλλέγουμε μέσω, παραδείγματος χάριν, ταχυδρομικών αποστολών ή σε εκδηλώσεις ή μέσω των σχολείων των ενδιαφερόμενων και συμμετεχόντων μαθητών λυκείου σε δράσεις και προγράμματά μας.


Δεδομένα από άλλες πηγές. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (π.χ. όπως το Facebook, Instagram  και η Google).


Από το Ε.Κ.Ν. κατά την δήλωση συμμετοχής ατόμου σε δράση του Ε.Κ.Ν..


Από τις υπόλοιπες Εθνικές Επιτροπές Ε.Κ.Ν. με τις οποίες συνεργαζόμαστε σε διεθνείς δράσεις και φόρα.


Πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Slack, ZOOM, Discord, Κ.Α.


2.    Τα προσωπικά δεδομένα σας δεδομένα τα συλλέγουμε από εσάς τους ίδιους.


Μπορεί τα προσωπικά δεδομένα σας να ανακοινώνονται από τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις:
a.    Προσωπικά Δεδομένα υποψήφιων μελών μας να προτείνονται από ήδη εγγεγραμμένα μέλη μας ωστόσο η εγγραφή των υποψηφίων ως μελών γίνεται από τους ίδιους.
b.    Προσωπικά Δεδομένα μαθητών λυκείου για τη συμμετοχή τους στις ΕΣΕ ανακοινώνονται από τα σχολεία τους.
c.    Προσωπικά Δεδομένα συμμετεχόντων σε διεθνείς δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε. σε συνεργασία με Ε.Κ.Ν. και άλλες εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν.  ανακοινώνονται από το Ε.Κ.Ν. και τις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές Ε.Κ.Ν..
d.    Προσωπικά Δεδομένα συμμετεχόντων  ατόμων (ενηλίκων, ανηλίκων) σε δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε. με χρηματοδότηση ERASMUS+, ανακοινώνονται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS +.


Σημαντική επισήμανση:


Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα σας που μας ανακοινώθηκαν, από που μας ανακοινώθηκαν, το σκοπό επεξεργασίας τους, τη νόμιμη βάση, το χρόνο και τρόπο αποθήκευσης καθώς και τα δικαιώματά σας. Το Ε.Κ.Ν.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους οριζόμενους ως άνω σκοπούς. Επεξεργασία για άλλο σκοπό από αυτόν που ορίζεται με την παρούσα γίνεται μόνο με προηγούμενη ενημέρωσή σας για τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση, τον τόπο και  χρόνο αποθήκευσης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας. Το Ε.Κ.Ν.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.


Όλα όσα ορίζονται στην παρούσα ισχύουν με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΧΙ.  ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ


1)    Τα δεδομένα σας που προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποθηκεύονται σε cloud (google drive) όπου το Ε.Κ.Ν.Ε. διατηρεί μητρικό λογαριασμό του  στον οποίο δημιουργούνται διαφορετικοί λογαριασμοί για τα μέλη της διοίκησης (name.surname@eypgreece.org), τα χαρτοφυλάκια του ΔΣ (fundraising@eypgreece.org, pr@eypgreece.org, κ.α.) κάθε   κατηγορία δράσης του Ε.Κ.Ν.Ε. (thessaloniki.nsc@eypgreece.org, athens.nsc@eypgreece.org, κ.α.)   Για τους παραπάνω λογαριασμούς ο μητρικός λογαριασμός (info@eypgreece.org, διαχειριζόμενος από το άτομο που εκτελεί χρέη Γενικής Γραμματείας μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβαση από τους εκάστοτε διαχειριστές αλλάζοντας τον κωδικό εισόδου. Τέλος τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε. αποθηκεύονται σε προσωπικές συσκευές (σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ταμπλετ, κ.α.)  των υπεύθυνων μελών του Δ.Σ. και μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. έως την ολοκλήρωση της δράσης όπου και μετά απαιτείται η επιστροφή του φυσικού αρχείου στο ΔΣ και η καταστροφή οποιουδήποτε προσωπικού αντίγραφου ενώ έπειτα από την αξιολόγηση της δράσης ενώπιον της ΓΣ αφαιρείται η πρόσβαση των μελών αυτών από τους λογαριασμούς που τους παραχωρήθηκαν από το Ε.Κ.Ν.Ε..


2)    A.Τα δεδομένα των μελών της διοίκησης και των μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. διατηρούνται για 10 έτη από την λύση του Ε.Κ.Ν.Ε.. B. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε., διατηρούνται για 10 έτη από την λήξη όπως δράσης ή την ανάκληση της  συγκατάθεσης που είχατε δώσει. Γ. Τα δεδομένα των τρίτων συνεργατών διατηρούνται για 10 έτη από την λύση της συνεργασίας ή την ανάκληση της συγκατάθεσης που είχατε δώσει. Δ. Τα δεδομένα όλων σας  όπως φωτογραφίες, βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο και ιδιότητα κατά τις αναρτήσεις στα social media, ιστοσελίδα μας, διαφημιστικά έντυπα  του Ε.Κ.Ν.Ε. διατηρούνται για 5 έτη από την ανάρτηση  ή δημοσίευσή τους ή έως την ανάκληση της συγκατάθεσης που δώσατε. Ε. Τα  δεδομένα των συμμετεχόντων μέσω της  πλατφόρμας “European Commission Mobility Tool” αποθηκεύονται έως και 5 έτη έπειτα από την καταβολή της τελικής πληρωμής.


ΧIΙ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1)    Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία, τον σκοπό αυτής και το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας καθώς και συμπλήρωση εξατομικευμένης  φόρμας συγκατάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.
2)    Η σύναψη και εκπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού του Ε.Κ.Ν.Ε..
3)    Η συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις του Ε.Κ.Ν.Ε. (φορολογικές, νομοθεσία περί σωματείων, κ.α.).
4)    Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας / συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Ν.Ε. και του τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία.
5)    Η υποχρέωση από τη σύμβαση του Ε.Κ.Ν.Ε. με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα ERASMUS +.
6)    Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος το Ε.Κ.Ν.Ε. (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πανδημίες, κ.λπ.).
7)    Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
8)    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων του Ε.Κ.Ν.Ε. ή των υποκειμένων στον τομέα του εργατικού δικαίου (μισθοδοσία, άδεια, κ.α.), του δικαίου τους κοινωνικής ασφάλισης (ασφάλιση, κ.α.), φορολογικού δικαίου (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογικοί έλεγχοι, κ.α.).
9)    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Ε.Κ.Ν.Ε. όπως η εκπλήρωση των σκοπών της, η εύρυθμη λειτουργία της, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων και των σκοπών της, προστασία της περιουσίας του Ε.Κ.Ν.Ε. καθώς και σας ασφάλειας σας.


ΧΙIΙ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα  σας σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Τεχνική Εταιρία που υποστηρίζει τεχνικά τον server google  όπως και όλο το δίκτυο, εξωτερικός λογιστής,  εταιρία που στηρίζει την ιστοσελίδα.


ΙΧΧ.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. στα πλαίσια της οργάνωσης των δράσεων και  διεθνών αποστολών της όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα www.eypgreece.org συνεργάζεται με το Ε.Κ.Ν. και τις εθνικές επιτροπές του Ε.Κ.Ν. όπου κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σας στις παρακάτω περιπτώσεις:


Α. Υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται:


1.    Νέοι  συμμετέχοντες σε δράσεις (μαθητές λυκείου, ενήλικες, φοιτητές, εθελοντές κ.α.)   που δηλώνετε συμμετοχή στις ΕΣΕ, ή όσοι νέοι συμμετέχετε στο πρόγραμμα mentorship και  δηλώνετε ενδιαφέρον για τη στελέχωση αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αποστέλλονται στην εθνική επιτροπή Ε.Κ.Ν. που τη διοργανώνει προσωπικά σας δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης, το σχολείο και το αν κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού χωρίς να προσδιορίζεται τι από τα δυο (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

2.    Μέλη του εκλεγέντος Δ.Σ. του Ε.Κ.Ν.Ε. κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα  στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ν.Ε. και στο Ε.Κ.Ν. και στις υπόλοιπες εθνικές επιτροπές Ε.Κ.Ν. μέσω της mailing list του Board of National Committees του Ε.Κ.Ν..


Β. Χώρες διαβίβασης


Διαβιβάσεις  γίνονται στις παρακάτω χώρες-Χώρες στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Ν.: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,the Netherlands, Turkiye, Ukraine, United Kingdom.


Πέραν από τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. όπου εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ και διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό επαρκές επίπεδο προστασίας οι υπόλοιπες θεωρούνται τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επάρκειας του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Γ. Νομοθετικό πλαίσιο διαβιβάσεων


Στην περίπτωση των διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες από το Ε.Κ.Ν.Ε. οι οποίες γίνονται εν γνώση του υποκειμένου με σκοπό να μπορέσει να συμμετέχει στις δράσεις και αποστολές που το ίδιο το υποκείμενο ζητά μέσω αίτησης στην πλατφόρμα του ΕΥΡ,   ή  αιτήσεων μέσω email  ή δια ζώσης από το Ε.Κ.Ν.Ε. υπάγεται στις  παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις – άρ. 49, Εισαγ. Σκ. 111, 112 ΓΚΠΔ.


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει εκδώσει σχετικά τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2/2018. Στο άρθρο 49 ΓΚΠΔ, ορίζονται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης σε τρίτες χώρες ελλείψει απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρ. 45 ή κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του άρ. 46,  διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα.


Σύμφωνα με τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες γραμμές 2/2018  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού 2016/679 και τις μέχρι σήμερα, 12 αποφάσεις επάρκειας που η Επιτροπή έχει εκδώσει για τις εξής χώρες: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδά, νήσους Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, νήσο του Μαν, Τζέρσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Ουρουγουάη και ΗΠΑ (μόνο στο πλαίσιο του Privacy Shield) ,Ηνωμένο Βασίλειο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την έκδοση αποφάσεων επάρκειας για την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα.


Δ. Νομιμότητα διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες του Ε.Κ.Ν.Ε..


Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τις προαναφερόμενες χώρες που έχουν λάβει απόφαση επάρκειας από την ΕΕ είναι νόμιμη και δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση.


Για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες  εκτός Ε.Ε. που δεν έχουν λάβει απόφαση επάρκειας από την Ε.Ε. (Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Iceland, Kosovo, Latvia,   Moldova, Montenegro, North Macedonia, Norway, Ukraine, Turkiye, Serbia,  Russia, Moldova, Montenegro,) το Ε.Κ.Ν.Ε. ενημερώνει εγγράφως τα υποκείμενα  πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων τους για τη διαβίβαση των δεδομένων στην οποία αναφέρονται απλά και αναλυτικά τα δεδομένα που διαβιβάζονται, τη χώρα που διαβιβάζονται, τον σκοπό, τη νόμιμη βάση/αιτία που γίνεται η διαβίβαση,  τους κινδύνους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τον φορέας στον οποίο διαβιβάζονται με στοιχεία επικοινωνίας κ.α. και θα δίνεται  η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου ή του γονέα/κηδεμόνα σε περιπτώσεις ανηλίκων (κάτω των 16 ετών).  Δημιουργείται  αρχείο με τις διαβιβάσεις και των  συγκαταθέσεις.


XΧ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Πρόσβαση στα  Προσωπικά Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ε.Κ.Ν.Ε. το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και οι συνεργαζόμενοι με το Ε.Κ.Ν.Ε. οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις εντολές του και τις σχετικές συμβάσεις.


Τα μέλη μας και οι συνεργάτες του Ε.Κ.Ν.Ε.  που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια.


Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Ε.Κ.Ν.Ε. έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR) και το Ν.4624/2019.


ΧΧΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:


Η Διοίκηση, τα μέλη μας, οι εθελοντές, τρίτοι φίλοι Ε.Κ.Ν.Ε. και οι συνεργάτες του Ε.Κ.Ν.Ε. που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικό σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και τους όρους των συμβάσεων συνεργασίας τρίτων επιχειρήσεων (υπεύθυνων επεξεργασίας). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα ανακοινώνουμε σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους.


Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σα εάν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:


Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.


ΧΧΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ


Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή  και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων το Ε.Κ.Ν.Ε. ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας και ως Εκτελών την Επεξεργασία, εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Το Ε.Κ.Ν.Ε. χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.


Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.


Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα (μέλη, φίλοι, εθελοντές, κ.α.) έχουν άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της παροχής του εθελοντικού τους έργου. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.


Όλα τα μέλη και συνεργάτες  του Ε.Κ.Ν.Ε. αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.


ΧΧΙΙΙ.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).
●    Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε.
●    Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε.
●    Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
●    Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους.
●    Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο.
●    Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει.


ΧIV. ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data@eypgreece.org.


Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της του Ε.Κ.Ν.Ε. στη διεύθυνση Διεύθυνση: Βίτσι 55, 54627 Θεσσαλονίκη υπόψιν του Γεώργιου Ζαχαριάδη. Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.


Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.


Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.


Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:


●    Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.
●    Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
●    Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.


XΧV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Το Ε.Κ.Ν.Ε. δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.


Αρχείο Αλλαγών


Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Σχόλιο
1.1 21/9/2022 Πρώτη Έκδοση, Υποέκδοση 1
1.2 25/9/2022 Πρώτη Έκδοση, Υποέκδοση 2 Επικαιροποίηση στοιχείων του ΥΠΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet