Vision for Organisers | 46th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 08/06/2023 στην κατηγορία Νέα

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΚΝΕ,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλη της οργανωτικής ομάδας της 46ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος. 

                                                                                                                       

Για την δράση μας επιλέξαμε την θεματική: ““Αέναη Άνθηση των Νέων: Επανεξιολογούμε τις παιδαγωγικές μεθόδους και επενδύουμε στη δια βίου μάθηση - Perpetual Bloom of the Youth: Re-evaluating pedagogical methods and investing in lifelong learning””

                                                                                                                                             

Εισαγωγικό Σημείωμα 

                                                                                                                                              

Εφαρμόζοντας την θεματική αυτή επιδιώκουμε να εγείρουμε προβληματισμούς σχετικούς με την διά βίου μάθηση και την επαναξιολόγηση των παιδαγωγικών μεθόδων κατά την αλληλεπίδραση των συνέδρων κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κατάλληλη επιλογή των θεμάτων των επιτροπών, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου, προβληματισμών όπως και προτάσεων από όλους τους Συνέδρους. Ακόμη, σκοπός μας είναι να ενταχθεί όλη η οργανωτική ομάδα σε αυτό το κομμάτι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να προσφέρουν τις δικές τους ιδέες και απόψεις πάνω στο θέμα ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλάνο δράσεων πάνω στην θεματική. 

Organising Team 

                                                                                                                                              

Η Οργανωτική ομάδα που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας θα απαρτίζεται από 14 μέλη. Τα μέλη αυτά θα κατανεμηθούν σε 3 λειτουργικές ομάδες (Clusters) και στις λειτουργικές υπο-ομάδες (Sub-Clusters). Κάθε ομάδα θα καθοδηγείται από 1-2 μέλη ΔΕΣ και core-organisers.

                                                                                                                                                                        

Πιο συγκεκριμένα, ως Διοργανωτική Επιτροπή θεωρούμε ότι μια ομάδα τέτοιας έκτασης είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του οράματος του Συνεδρίου μας. Δεδομένου και του όγκου εργασίας που θα υπάρχει είναι απαραίτητη η σωστή κατανομή των εργασιών μέσα από την ομαλή επικοινωνία που θέλουμε να έχουμε με όλα τα μέλη της ομάδας. Να αναφέρουμε ακόμη ότι σκοπός είναι η ομάδα να αποτελείται τόσο από έμπειρα μέλη όσο και από νεότερα μέλη στον κόσμο του ΕΚΝΕ. 

                                                                                                                                                   

Βασικός στόχος για την οργανωτική ομάδα είναι να έχουν αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους σε διάφορες εργασίες που θα αναλάβουν προσυνεδριακά και ενδοσυνεδριακά. Επιπλέον, μια σημαντική πτυχή του οράματός μας είναι να αναπτυχθεί μια όμορφη σχέση με τα μέλη της οργανωτικής ομάδας, διότι θεωρούμε πως το κλειδί σε μία ομάδα είναι η επικοινωνία, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη γνωριμία μεταξύ των μελών της. Γι’ αυτόν τον λόγο, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε πολλές κλήσεις με την Οργανωτική Ομάδα, οι οποίες θα επικεντρώνονται τόσο σε θέματα που αφορούν τη δουλειά, αλλά κυρίως σε δραστηριότητες δόμησης ομάδας. 

                                                                                                                                                   

 Μαζί και με τα μέλη της Core Organising Team θέλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε μέλος της Οργανωτικής και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους στόχους τους. Γι’ αυτό, κάθε μέλος της Οργανωτικής θα ενταχθεί προσυνεδριακά σε ένα emotional buddy group, το οποίο θα εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό.  

                                                                                                                                                    

Μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας στη 46η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής ως μέλος της οργανωτικής ομάδας θα κληθείτε να συμπληρώσετε μία φόρμα προτίμησης βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η κατανομή στις λειτουργικές ομάδες (Clusters) και υπο-ομάδες (Sub-Clusters). 

                                                                                                                                                   

Οι Λειτουργικές Ομάδες (Clusters) θα είναι οι ακόλουθες:

                                                                                                                                                  

Food and Material Management 

                                                                                                                                                   

Η ομάδα για τη διαχείριση φαγητού και υλικού θα καθοδηγείται από την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα, με υπεύθυνο Core Organiser τον Παναγιώτη Τζιάτζιο. Τα άτομα που θα ενταχθούν σε αυτήν την ομάδα θα έχουν αρμοδιότητες όπως ο εμπλουτισμός της λίστας των πιθανών χορηγών, καθώς και η εντατική επικοινωνία με πιθανούς χορηγούς, αλλά και η εύρεση προσφορών. Σημαντική κρίνεται η συμμετοχή στις κλήσεις που θα πραγματοποιούνται προσυνεδριακά. Στόχος για τα μέλη αυτής της ομάδας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους πέρα από το πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας.

                                                                                                                                                   

Venues, Transport and Accommodation

                                                                                                                                                   

Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει την έρευνα, αξιολόγηση και επίσκεψη στους πιθανούς χώρους διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης. Απαραίτητη είναι η επικοινωνία και η εύρεση προσφορών για τους πιθανούς χώρους. Σημαντικό κομμάτι ακόμη αποτελεί και το πλάνο μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει την επικοινωνία και εύρεση προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά τόσο των συμμετεχόντων όσο και του υλικού ενδοσυνεδριακά. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα έχουν σημαντικό ρόλο αναφορικά με την έρευνα και τον εμπλουτισμό των χώρων διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης. Σε αυτό το cluster υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ θα είναι και τα δύο άτομα της Διοργανωτικής Επιτροπής από κοινού με υπεύθυνη Core Organiser την Γεωργία Στεφανίδου.  

                                                                                                                                                   

Delegates’, Teachers’ and Officials’ Support

                                                                                                                                                   

Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβουν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας αφορούν κυρίως τον συντονισμό της ομάδας σε συνεργασία και επικοινωνία με το υπεύθυνος μέλος ΔΕΣ και την υπεύθυνη Core Organiser. Περαιτέρω εργασίες της ομάδας είναι η ενημέρωση και διευκόλυνση της συμμετοχής στην Συνδιάσκεψη τόσο των λειτουργικών στελεχών όσο και συνέδρων και των καθηγητών. Πιο αναλυτικά. σημαντική εργασία αυτού του cluster είναι η απαραίτητη συχνή επικοινωνία τόσο με τους Συνέδρους όσο και με τους καθηγητές. Επιπλέον, τα μέλη θα συμβάλλουν στην δημιουργία και αποστολή του ενημερωτικού υλικού και στην δημιουργία των απαραίτητων φορμών για όλους τους συμμετέχοντες. Υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ για αυτό το cluster θα είναι η Δέσποινα Οικονόμου με υπεύθυνη Core Organiser την Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά

                                                                                                                                                   

Fundraising

                                                                                                                                                   

Η συγκεκριμένη ομάδα θα καθοδηγείται από τα δύο μέλη ΔΕΣ με υπεύθυνη Core Organiser τη Μαριάννα Βακαλοπούλου. Όλα τα μέλη της οργανωτικής ομάδας θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας της ανεύρεσης πόρων μέσα από τον εμπλουτισμό της χορηγικής λίστας αλλά και την επικοινωνία με χορηγούς. Οι εργασίες αυτής της ομάδας είναι πολύ σημαντικές για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δράσης, έτσι ώστε να αποβεί μία ευχάριστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

                                                                                                                                                   

Sub-clusters

                                                                                                                                                   

Σημαντικό είναι τέλος να αναφέρουμε και τα Sub-clusters, στα οποία θα συμμετέχει όλη η οργανωτική ομάδα. Αυτά είναι: Social Events με υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα, Visual Identity με υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ την Δέσποινα Οικονόμου, Safety με υπεύθυνη τη Δέσποινα Οικονόμου και τέλος Public Relations and Theme Implementation με υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα και την Δέσποινα Οικονόμου. 

                                                                                                                                                   

Τέλος, κρίνουμε πολύ σημαντική την διεξαγωγή ενός προσυνεδριακού Training της οργανωτικής ομάδας που θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ των μελών της ομάδας μέσα από teambuiding δραστηριότητες. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του training μέσω διάφορων modules που θα βοηθήσουν τα μέλη να εξοικειωθούν με τον ρόλο τους και να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που θα έχουν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. Για αυτό το λόγο η δια ζώσης παρουσία όλων των μελών στο προσυνεδριακό Training, που θα διεξαχθεί τις ημέρες 5 και 6 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

                                                                                                                                                   

Κλείνοντας αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε μετά το τέλος του Συνεδρίου είναι κάθε Organiser να έχει αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και εμπειρία, οι οποίες θα το βοηθήσουν μελλοντικά. Επομένως, ελπίζουμε με το όραμά μας, να διαφαίνεται ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση μας και αν σας εμπνέει και εσάς ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις αιτήσεις σας και να σας καλωσορίσουμε στην ομάδα της 46ης ΕΣΕ!

                                                                                                                                                   

Με εκτίμηση,                                                                                                                                                   

Ιωάννα, Γωγώ, Πάνος και Μαριάννα 

Core-Organising Team 

                                                                                                                                                   

Ιωάννα και Δέσποινα 

Διοργανωτική Επιτροπή 46ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων ΕλλάδοςΑγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΚΝΕ,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλη της οργανωτικής ομάδας της 46ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος. 

                                                                                                                       

Για την δράση μας επιλέξαμε την θεματική: ““Αέναη Άνθηση των Νέων: Επανεξιολογούμε τις παιδαγωγικές μεθόδους και επενδύουμε στη δια βίου μάθηση - Perpetual Bloom of the Youth: Re-evaluating pedagogical methods and investing in lifelong learning””

                                                                                                                                             

Εισαγωγικό Σημείωμα 

                                                                                                                                              

Εφαρμόζοντας την θεματική αυτή επιδιώκουμε να εγείρουμε προβληματισμούς σχετικούς με την διά βίου μάθηση και την επαναξιολόγηση των παιδαγωγικών μεθόδων κατά την αλληλεπίδραση των συνέδρων κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κατάλληλη επιλογή των θεμάτων των επιτροπών, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου, προβληματισμών όπως και προτάσεων από όλους τους Συνέδρους. Ακόμη, σκοπός μας είναι να ενταχθεί όλη η οργανωτική ομάδα σε αυτό το κομμάτι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να προσφέρουν τις δικές τους ιδέες και απόψεις πάνω στο θέμα ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλάνο δράσεων πάνω στην θεματική. 

Organising Team 

                                                                                                                                              

Η Οργανωτική ομάδα που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας θα απαρτίζεται από 14 μέλη. Τα μέλη αυτά θα κατανεμηθούν σε 3 λειτουργικές ομάδες (Clusters) και στις λειτουργικές υπο-ομάδες (Sub-Clusters). Κάθε ομάδα θα καθοδηγείται από 1-2 μέλη ΔΕΣ και core-organisers.

                                                                                                                                                                        

Πιο συγκεκριμένα, ως Διοργανωτική Επιτροπή θεωρούμε ότι μια ομάδα τέτοιας έκτασης είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του οράματος του Συνεδρίου μας. Δεδομένου και του όγκου εργασίας που θα υπάρχει είναι απαραίτητη η σωστή κατανομή των εργασιών μέσα από την ομαλή επικοινωνία που θέλουμε να έχουμε με όλα τα μέλη της ομάδας. Να αναφέρουμε ακόμη ότι σκοπός είναι η ομάδα να αποτελείται τόσο από έμπειρα μέλη όσο και από νεότερα μέλη στον κόσμο του ΕΚΝΕ. 

                                                                                                                                                   

Βασικός στόχος για την οργανωτική ομάδα είναι να έχουν αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους σε διάφορες εργασίες που θα αναλάβουν προσυνεδριακά και ενδοσυνεδριακά. Επιπλέον, μια σημαντική πτυχή του οράματός μας είναι να αναπτυχθεί μια όμορφη σχέση με τα μέλη της οργανωτικής ομάδας, διότι θεωρούμε πως το κλειδί σε μία ομάδα είναι η επικοινωνία, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη γνωριμία μεταξύ των μελών της. Γι’ αυτόν τον λόγο, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε πολλές κλήσεις με την Οργανωτική Ομάδα, οι οποίες θα επικεντρώνονται τόσο σε θέματα που αφορούν τη δουλειά, αλλά κυρίως σε δραστηριότητες δόμησης ομάδας. 

                                                                                                                                                   

 Μαζί και με τα μέλη της Core Organising Team θέλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε μέλος της Οργανωτικής και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους στόχους τους. Γι’ αυτό, κάθε μέλος της Οργανωτικής θα ενταχθεί προσυνεδριακά σε ένα emotional buddy group, το οποίο θα εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό.  

                                                                                                                                                    

Μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας στη 46η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής ως μέλος της οργανωτικής ομάδας θα κληθείτε να συμπληρώσετε μία φόρμα προτίμησης βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η κατανομή στις λειτουργικές ομάδες (Clusters) και υπο-ομάδες (Sub-Clusters). 

                                                                                                                                                   

Οι Λειτουργικές Ομάδες (Clusters) θα είναι οι ακόλουθες:

Food and Material Management 

                                                                                                                                                   

Η ομάδα για τη διαχείριση φαγητού και υλικού θα καθοδηγείται από την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα, με υπεύθυνο Core Organiser τον Παναγιώτη Τζιάτζιο. Τα άτομα που θα ενταχθούν σε αυτήν την ομάδα θα έχουν αρμοδιότητες όπως ο εμπλουτισμός της λίστας των πιθανών χορηγών, καθώς και η εντατική επικοινωνία με πιθανούς χορηγούς, αλλά και η εύρεση προσφορών. Σημαντική κρίνεται η συμμετοχή στις κλήσεις που θα πραγματοποιούνται προσυνεδριακά. Στόχος για τα μέλη αυτής της ομάδας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους πέρα από το πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας.

                                                                                                                                                   

Venues, Transport and Accommodation

                                                                                                                                                   

Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει την έρευνα, αξιολόγηση και επίσκεψη στους πιθανούς χώρους διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης. Απαραίτητη είναι η επικοινωνία και η εύρεση προσφορών για τους πιθανούς χώρους. Σημαντικό κομμάτι ακόμη αποτελεί και το πλάνο μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει την επικοινωνία και εύρεση προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά τόσο των συμμετεχόντων όσο και του υλικού ενδοσυνεδριακά. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα έχουν σημαντικό ρόλο αναφορικά με την έρευνα και τον εμπλουτισμό των χώρων διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης. Σε αυτό το cluster υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ θα είναι και τα δύο άτομα της Διοργανωτικής Επιτροπής από κοινού με υπεύθυνη Core Organiser την Γεωργία Στεφανίδου.  

                                                                                                                                                   

Delegates’, Teachers’ and Officials’ Support

                                                                                                                                                   

Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβουν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας αφορούν κυρίως τον συντονισμό της ομάδας σε συνεργασία και επικοινωνία με το υπεύθυνος μέλος ΔΕΣ και την υπεύθυνη Core Organiser. Περαιτέρω εργασίες της ομάδας είναι η ενημέρωση και διευκόλυνση της συμμετοχής στην Συνδιάσκεψη τόσο των λειτουργικών στελεχών όσο και συνέδρων και των καθηγητών. Πιο αναλυτικά. σημαντική εργασία αυτού του cluster είναι η απαραίτητη συχνή επικοινωνία τόσο με τους Συνέδρους όσο και με τους καθηγητές. Επιπλέον, τα μέλη θα συμβάλλουν στην δημιουργία και αποστολή του ενημερωτικού υλικού και στην δημιουργία των απαραίτητων φορμών για όλους τους συμμετέχοντες. Υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ για αυτό το cluster θα είναι η Δέσποινα Οικονόμου με υπεύθυνη Core Organiser την Ιωάννα Αλεξάνδρα Παππά

                                                                                                                                                   

Fundraising

                                                                                                                                                   

Η συγκεκριμένη ομάδα θα καθοδηγείται από τα δύο μέλη ΔΕΣ με υπεύθυνη Core Organiser τη Μαριάννα Βακαλοπούλου. Όλα τα μέλη της οργανωτικής ομάδας θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας της ανεύρεσης πόρων μέσα από τον εμπλουτισμό της χορηγικής λίστας αλλά και την επικοινωνία με χορηγούς. Οι εργασίες αυτής της ομάδας είναι πολύ σημαντικές για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δράσης, έτσι ώστε να αποβεί μία ευχάριστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

                                                                                                                                                   

Sub-clusters

                                                                                                                                                   

Σημαντικό είναι τέλος να αναφέρουμε και τα Sub-clusters, στα οποία θα συμμετέχει όλη η οργανωτική ομάδα. Αυτά είναι: Social Events με υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα, Visual Identity με υπεύθυνο μέλος ΔΕΣ την Δέσποινα Οικονόμου, Safety με υπεύθυνη τη Δέσποινα Οικονόμου και τέλος Public Relations and Theme Implementation με υπεύθυνα μέλη ΔΕΣ την Ιωάννα Ευθυμία Σύρτα και την Δέσποινα Οικονόμου. 

                                                                                                                                                   

Τέλος, κρίνουμε πολύ σημαντική την διεξαγωγή ενός προσυνεδριακού Training της οργανωτικής ομάδας που θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ των μελών της ομάδας μέσα από teambuiding δραστηριότητες. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του training μέσω διάφορων modules που θα βοηθήσουν τα μέλη να εξοικειωθούν με τον ρόλο τους και να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που θα έχουν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. Για αυτό το λόγο η δια ζώσης παρουσία όλων των μελών στο προσυνεδριακό Training, που θα διεξαχθεί τις ημέρες 5 και 6 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

                                                                                                                                                   

Κλείνοντας αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε μετά το τέλος του Συνεδρίου είναι κάθε Organiser να έχει αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και εμπειρία, οι οποίες θα το βοηθήσουν μελλοντικά. Επομένως, ελπίζουμε με το όραμά μας, να διαφαίνεται ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση μας και αν σας εμπνέει και εσάς ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις αιτήσεις σας και να σας καλωσορίσουμε στην ομάδα της 46ης ΕΣΕ!

                                                                                                                                                   

Με εκτίμηση,                                                                                                                                                   

Ιωάννα, Γωγώ, Πάνος και Μαριάννα 

Core-Organising Team 

                                                                                                                                                   

Ιωάννα και Δέσποινα 

Διοργανωτική Επιτροπή 46ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Οι Λειτουργικές Ομάδες (Clusters) θα είναι οι ακόλουθες:

                                                                                                                                                  

Food and Material Management 

Οι Λειτουργικές Ομάδες (Clusters) θα είναι οι ακόλουθες:

                                                                                                                                                  

Food and Material Management 

Οι Λειτουργικές Ομάδες (Clusters) θα είναι οι ακόλουθες:

                                                                                                                                                  

Food and Material Management 

« επιστροφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet